Nieuwe Europese douanewetgeving per 1 mei 2016

Nieuwe Europese douanewetgeving per 1 mei 2016

UCC/DWU

Nieuwe Europese douanewetgeving per 1 mei 2016

 

Geachte klant,

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat per 1 mei 2016 een nieuwe douanewet in werking zal treden. UCC: Union Customs Code of in het Nederlands DWU: Douanewetboek van de Unie.

Deze wet geldt voor alle lidstaten in de Europese Unie.

Het oude CDW (Communautaire Douane Wetboek) wordt hiermee vervangen. Veel blijft nagenoeg gelijk echter gaat de invoering hiervan ook gepaard met een aantal wijzigingen. In sommige gevallen zal dit van 30 april op 1 mei zijn, in andere gevallen zal dit geleidelijk plaatsvinden. Bijvoorbeeld wanneer een voor 1 mei afgegeven douanevergunning nog doorloopt tot na 1 mei 2016. Deze vergunning zal bij een verlenging of nieuwe aanvraag opnieuw beoordeeld worden aan de hand van de nieuwe wetgeving. Dit valt onder de zogeheten overgangsbepalingen.

Veel informatie kan al gevonden worden op: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane_ucc/douane_ucc

Onderstaand worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht zoals voor de meeste importeurs, exporteurs en expediteurs van toepassing zal zijn. Zoveel bedrijven, zoveel uitzonderingen.

Dus mocht u specifieke vragen hebben dan weet u ons te vinden!

 

Machtiging directe vertegenwoordiging

 

De reeds afgegeven machtigingen aan NLD Customs B.V. hoeven niet allemaal opnieuw aangevraagd te worden. Wanneer de douane een controle zal uitvoeren en wij kunnen nog een machtiging directe vertegenwoordiging overleggen welke voor 1 mei 2016 is afgegeven dan zal de douane deze gewoon accepteren. Onze machtigingen zijn inmiddels aangepast en daarin wordt verwezen naar het nieuwe artikel in het DWU. Als bijlage in deze mailing tevens onze nieuwe machtigingen. Deze zijn ook altijd terug te vinden op www.nldcustoms.nl.

Graag de oude machtigingen met verwijzing naar het CDW verwijderen en vanaf heden graag deze aangepaste machtigingen naar de importeurs en exporteurs versturen.

Wellicht ten overvloede is het belangrijk te benadrukken dat de machtiging direct vertegenwoordiging alleen getekend mag worden door een tekenbevoegd persoon. Bij de machtiging dient een uittreksel van de Kamer van Koophandel overlegd te worden waarop de tekenbevoegde persoon vermeld staat. Pas dan wordt de volmacht geaccepteerd en kunnen wij overgaan tot het doen van de aangifte. Het is van belang voor iedere partij dat dit goed geregeld is.

Douanewaarde – first sale

 

Over de douanewaarde is veel te doen geweest. In de nieuwe wet wordt gesproken over ‘last sale’ in plaats van ‘first sale’ . Er gingen geruchten dat in heel veel gevallen niet meer de gebruikelijke handelsfactuur tussen bijvoorbeeld een Chinees verkoper en een Nederlandse importeur zou kunnen gebruiken. Dit is nog altijd niet zeker, de Europese Commisie moet nog uitsluitsel geven. Wel is er vanuit de Fenex reeds een schrijven gekomen waaruit het voorlopige standpunt van de Nederlandse douane blijkt.  Er zijn concept guidelines opgesteld, echter de definitieve duidelijkheid hierover laat dus nog op zich wachten.

 

In het kort komt het er op neer dat, zoals het er nu dus naar uitziet, we voor de meeste gevallen de gebruikelijke handelsfacturen gebruikt kunnen gaan worden. Daar zal dus weinig aan veranderen.

 

Echter daar waar bijvoorbeeld gebruikt wordt gemaakt van het zogenaamde “first sale” principe - waarbij een eerdere transactie dan de laatste voor export naar de EU wordt gebruikt voor het bepalen van de douanewaarde - zal door de komst van artikel 128 lid 1 DWU een andere transactie gebruikt moeten worden. De nieuwe wetgeving houdt dus in dat daar waar een bedrijf nu bewust het first-sale principe toepast, de importeur een andere waarde zal op moeten geven. Expediteurs wordt aangeraden om hun klanten daarop te wijzen.

 

Nogmaals, ook de douane maakt nog een voorbehoud bij adviezen. Het is dus wachten op een definitief uitsluitsel van de Europese Commissie.

 

Douanewaarde – Royalties en licentierechten

 

Royalties en licentierechten worden meer algemeen omschreven dan voorheen.

 

Royalties en licentierechten worden geacht een voorwaarde voor de verkoop te vormen als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De verkoper of een met hem verbonden persoon verlangt een betaling;
  • De betaling door de koper ter voldoening van een verplichting van de verkoper;
  • De goederen kunnen niet worden verkocht aan, of gekocht door de koper, zonder betaling van de royalties of licentierechten.

 

Zoals het nu lijkt is het dus een flinke verbreding met hetgeen wat meegenomen zal worden in de douanewaarde. Echter ook hier zal de toekomst uit moeten wijzen hoe dit in de praktijk uit zal pakken.

 

 

BTI – Bindende Tarief Inlichting

 

Wanneer importeurs over een BTI beschikken dan zal deze ook daadwerkelijk in de aangiften ten invoer moeten worden vermeld. Het aanvragen van een BTI is dus niet meer vrijblijvend.

 

Echter ook voor reeds afgegeven BTI’s geldt de nieuwe regelgeving dat deze in de aangifte moeten worden opgegeven. Dit is de uitgesproken gelegenheid om bij de importeurs na te vragen welke BTI’s zij in bezit hebben. Deze BTI’s moeten met NLD Customs worden gedeeld zodat deze vermeld kunnen worden in de aangiften ten invoer. Het advies is om per e-mail bij uw klanten de aanwezigheid van BTI’s op te vragen zodat bij een eventuele controle van de douane de navraag kan worden overlegd.

 

Wederuitvoer vanuit entrepot

 

Douanegoederen welke in een douane-entrepot type C liggen opgeslagen (in het DWU Particulier Douane Entrepot genoemd) waarbij de nieuwe douanebestemming buiten de EU ligt dan was het gebruikelijk om een transitdocument op te maken. In andere lidstaten werd hiervoor reeds een wederuitvoeraangifte opgemaakt en dat zal dus ook in Nederland gaan gelden. Vanaf 1 mei zal voor goederen die in een Publiek Douane Entrepot (PDE) liggen opgeslagen en de nieuwe douanebestemming ligt buiten de EU, een EX-A (wederuitvoeraangifte) moeten worden opgemaakt.

Dit betekent dat er volmachten direct vertegenwoordiging van de desbetreffende douane-entrepots moeten komen. Als exporteur op de uitvoeraangifte komt  de loods te staan en tevens zal het inslagnummer op de aangifte vermeldt gaan worden. Wanneer de wederuitvoer voor uitgang is geconfirmeerd heeft de loods zijn inslag aangezuiverd.

 

 

Actieve verdeling met terugbetaling verdwijnt

 

Sommige importeurs hebben een vergunning actieve veredeling op basis van terugbetaling. De douane heeft aan de importeur hiervoor een vergunning afgegeven. In het DWU gaat de regeling met terugbetaling verdwijnen. Echter dit is een voorbeeld waarbij bij een reeds afgegeven vergunning deze regeling nog wel toegepast mag blijven worden totdat de vergunning wordt verlengd of is verlopen. Op het moment dat de nieuwe vergunning in werking treedt kan men alleen op basis van schorsing aangeven. Omdat dit voor de douane-expediteur inhoudt dat men op gegeven moment de uitvoer aangetoond dient te worden, zullen we vragen om toch daadwerkelijk het bedrag aan ons te voldoen. Op het moment dat de uitvoer kan worden aangetoond en de aangifte is gesloten zal het bedrag uiteraard teruggestort worden. Dit zal wel extra administratieve lasten en kosten met zich meebrengen. 

Share this news